การสร้างบทความคุณภาพ เพื่อทำอันดับใน Google

ทำอย่างไรที่จะให้ Google มองเนื้อหาว่ามีคุณภาพ?

การทำอันดับด้วยเนื้อหาคุณภาพOn-Page SEO (ออนเพ็จ เอสอีโอ) การจัดการเนื้อหา และ โครงสร้างของเว็บ ให้เป็นที่ถูกใจ Search Engine เช่นการจัดการคีย์เวิร์ดในเนื้อหา การเน้นขนาดและรูปแบบตัวอักษร การวางคีย์เวิร์ดเป้าหมายไว้ตามจุดต่างๆ และ อื่นๆ จะอธิบายในหัวข้อเทคนิคการทำ On-Page SEO โดยตรงอีกครั้ง

Off-Page SEO (ออฟเพ็จ เอสอีโอ) คือการสร้างเครดิตหรือคะแนนให้กับเว็บและบทความ โดยการหา Backlink (บทความของเว็บอื่นๆที่มีลิ้งค์แนะนำให้ผู้ชมมาอ่านบทความของเว็บเรา) การทำ Off-Page SEO ยังมีรายละเอียดอีกมาก จะอธิบายในหัวข้อเทคนิคการทำ Off-Page SEO โดยตรงอีกครั้ง

URL (Uniform Resource Locator) คือที่อยู่ของเว็บ หรือ บทความต่างๆ เช่น
http://www.ads2009.com  คือ URL หน้าแรกของเว็บ ads2009.com

http://www.ads2009.com/สูตรสำเร็จของการขายสินค้ากับ Amazon คือ URL ของบทความในเว็บ ads2009.com เรื่อง สูตรสำเร็จของการขายสินค้ากับ Amazon

Keyword density (คีย์เวิร์ด เด็นซิตี้) จำนวนความหนาแน่นของคีย์เวิร์ดต่างๆในเนื้อหา

คีย์เวิร์ดหลัก คีย์เวิร์ดเป้าหมายของบทความ

คีย์เวิร์ดรอง คีย์เวิร์ดที่ช่วยขยายความให้คีย์เวิร์ดหลัก และยังใช้เป็นคีย์เวิร์ดเป้าหมายของบทความได้อีก

LSI Keyword (Latent semantic indexing keyword) คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก เป็นคำที่ช่วยเน้นน้ำหนักให้กับคีย์เวิร์ดหลัก

จากที่กล่าวมาข้างต้นในตอนที่แล้วท่านคงทราบแล้วว่า Google รู้ได้อย่างไรว่า เนื้อหานี้เหมาะกับคีย์เวิร์ดอะไร แต่นั้นยังไม่ใช่คำตอบว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ แต่มันเป็นเพียงด่านแรกในการคัดกรอง จับคู่ระหว่าง เนื้อหา และ คีย์เวิร์ด แต่ยังไม่ถึงขั้นตัดสินคุณภาพของเนื้อหา

ในบทนี้จะมีการกล่าวถึงคำว่า On-Page SEO และ Off-Page SEO ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพการจัดอันดับของ Google ได้เป็นอย่างดี

หลังจากที่ Google ส่งบอทออกไปเก็บข้อมูลมาเพื่อหาว่าเนื้อหานั้นๆมีคีย์เวิร์ดหลักอะไร คีย์เวิร์ดรองอะไร ขออนุญาตอธิบายซ้ำอีกรอบเพื่อจะได้เข้าใจและมองภาพออก ในแต่ละบทความ  Google จะมองคีย์เวิร์ดในบทความออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. คีย์เวิร์ดหลัก หมายถึงคีย์เวิร์ดที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเป็นตัวหลักของเนื้อหา  Google จะเน้นดูที่ชื่อบทความเป็นหลัก  เพราะชื่อบทความโดยธรรมชาติมันก็คือตัวที่จะบ่งบอกว่าเนื้อหาข้างในมันคือเรื่องอะไร นี่คือความเป็นธรรมชาติของบทความในโลกนี้ Google จับประเด็นนี้เป็นหลัก ดังนั้นเวลาเขียนบทความด็ให้ เน้นคีย์เวิร์ดหลักลงไปที่ชื่อบทความให้ชัดเจน เซียนบางคนสามารถยัดคีย์เวิร์ดรองลงไปได้ด้วย

2. คีย์เวิร์ดรอง หมายถึงคีย์เวิร์ดที่ Google มองเห็นว่ามีน้ำหนักด้อยกว่าคีย์เวิร์ดหลัก กลไกการแยกแยะน้ำหนักของคำนั้น Google เก่งมากเพราะมีฐานข้อมูลขนาดยักษ์ในการจัดเก็บคำศัพท์และคำที่เกี่ยวข้องกันมากมาย มีระบบการแยกและผสมคำไว้คอยกลั่นกรองความแตกต่างของน้ำหนักคำได้เป็นอย่างดี

3. คีย์เวิร์ดสนับสนุน (LSI Keywords) เป็นคีย์เวิร์ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก และ คีย์เวิร์ดรอง ซึ่งหากมีคำสนับสนุมจำนวนมากในเนื้อหาย่อมส่งผลดีต่อความชัดเจนของคีย์เวิร์ดหลัก มีผลดีต่อการทำอันดับของคีย์เวิร์ดหลักเป็นอย่างมาก

ภาพล่างนี้จะช่วยให้มองเห็นถึงความสามารถในการแยกคำของ Google ได้เป็นอย่างดี

บทความคุณภาพในสายตา Google

เมื่อ Google รู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดหลักของบทความนี้คืออะไร คราวนี้ Google จะเริ่มหาว่ามีคีย์เวิร์ด หรือ คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลัก อยู่มากน้อยแค่ไหนในเนื้อหา ยิ่งมีคำที่เกี่ยวข้องมาก และ มีความหมายที่กลมกลืนกับคีย์เวิร์ดหลัก ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมีคุณภาพของเนื้อหาในสายตาของ Google

เนื่องจากระบบการจัดอันดับของคีย์เวิร์ดต่างๆ ของ Google ใช้ระบบโปรแกรม(Software)ในการวิเคราะห์หาว่าบทความไหนมีคุณภาพเท่าไร สิ่งเดียวที่โปรแกรมวิเคราะห์ของ Google จะมองเนื้อหาว่าดี หรือ ไม่ดี ก็คือการหาคำที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหลักมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อหา

ยกตัวอย่างเช่น

คีย์เวิร์ดหลักคำว่า How to Lose Fat Fast (วิธีลดไขมันส่วนเกินแบบรวดเร็ว)

เมื่อท่านต้องการบทความนี้มีคุณภาพภาพในสายตาของ Google ท่านต้องหาคำที่เกี่ยวข้องกับการลดไขมันส่วนเกิน (Lose Fat) มาใช้ในบทความให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลให้บทความมีความชัดเจนในเรื่องของการการลดไขมันส่วนเกินมากยิ่งขึ้น นั้นก็คือเป็นการแสดงถึงคุณภาพของเนื้อหาที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเวิร์ดหลักคือ How to Lose Fat Fast

ในตัวอย่างคำข้างล่างนี้คือคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องการลดไขมันส่วนเกิน ซึ่งที่เราเรียกว่า LSI Keyword นั้นเอง ดูรายละเอียดตามภาพ และ บทความข้างล่าง จะทำให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนว่า เราจะ วางเนื้อหาอย่างไรให้ได้ On Page มากที่สุด

สมาชิกเท่านั้นจะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมด

Post Tags : การสร้างบทความคุณภาพ, คีย์เวิร์ดหลัก, คีย์เวิร์ดรอง, ทำอันดับใน Google, Google, LSI Keywords, On Page, Off Page, SEO, Keyword density

บทความพิเศษประกอบการเรียนรู้การสร้างเว็บคุณภาพ

สิ่งที่มือใหม่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเว็บคุณภาพ

สิ่งที่มือใหม่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเว็บคุณภาพ

มือใหม่หลายๆคนที่เริ่มต้นศึกษาในการทำเว็บเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Amazon Affiliate หรือ Clickbank ,Adsense หรือแม้แต่สร้างเว็บเพื่อขายสินค้าของตนเอง มักจะลงมือข้ามขั้นตอนที่สำคัญๆ.

คีย์เวิร์ดไม่ใช่ด่านแรกที่ต้องคำนึง

คีย์เวิร์ดไม่ใช่ด่านแรกที่ต้องคำนึง

มือใหม่ที่อยากทำเว็บเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำแนวคุณภาพ หรือ แนวปั่น ก็ตามหลายคนมักจะพุ่งโฟกัสงานไปที่การหาคีย์เวิร์ดโดยทันที และมักจะกังวลกับการวิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดอย่างเอาเป็นเอาตาย ซึ่งมันเป็นการข้ามขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องเลย.

อย่าประมาท Search Engine

อย่าประมาท Search Engine

หลายๆคนมักจะประเมินความสามารถของ Search Engine ต่ำไป หรือ ไม่ได้ให้ความสนใจในรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งการคิดแบบนี้จะส่งผลให้ผลงานที่ได้ออกมาไม่สามารถทำอันดับที่ดีได้.

Affiliate เจ้าไหนดีที่สุด

Affiliate เจ้าไหนดีที่สุด

มักจะมีคำถามเข้ามาเสมอๆและบ่อยมาก นั้นก็คือคำถามที่ว่า Affiliate เจ้าไหนดี หรือ Affiliate เจ้านี้เจ้านั้นยังทำเงินหรือไม่ในปัจจุบัน เพราะทิ้งไปนานเลยไม่แน่ใจ.

เทคนิคการสร้างอาชีพ IM ที่มั่นคง

เทคนิคการสร้างอาชีพ IM ที่มั่นคง

ทุกๆงานที่ทำเพื่อหารายได้นั้นมันก็คือธุรกิจดีๆนี่เอง หากคิดแค่ว่ามันคืองานที่ทำแล้วรวยเร็ว ลงทุนน้อย ทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมง หากคิดแบบนี้โอกาสจะประสบความสำเร็จในการทำ IM ไม่มีเลย.

เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ

เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ

เวลาคือต้นทุนอย่างแห่งของการทำธุรกิจ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามและคิดว่ามันไม่มีคุณค่ามากมาย และไม่กลัวการขาดทุนของการใช้เวลาในแต่ละวัน ความคิดแบบนี้อันตรายมาก.